Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKA RZECZ

z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. SŁOWNICZEK
ROZDZIAŁ II. SPRZEDAWCA
ROZDZIAŁ III. SKLEP
ROZDZIAŁ IV. KONTO KLIENTA I JEGO REJESTRACJA
ROZDZIAŁ V. USŁUGA PROWADZENIA KONTA
ROZDZIAŁ VI. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY
ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB I KOSZTY PŁATNOŚCI
ROZDZIAŁ IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU
ROZDZIAŁ X. GWARANCJA
ROZDZIAŁ XI. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARÓW
ROZDZIAŁ XII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
ROZDZIAŁ XIII. BIULETYN
ROZDZIAŁ XIV. DANE OSOBOWE
ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY TOWARU
Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Załącznik nr 3 do Regulaminu POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
ROZDZIAŁ I. SŁOWNICZEK

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Biuletynie (Biuletyn) – należy przez to rozumieć przesyłane za pomocą poczty elektronicznej przez Sprzedawcę i od niego pochodzące wiadomości marketingowe i handlowe (newsletter),
 2. Całkowitej Cenie Zamówienia (Całkowita Cena Zamówienia) – należy przez to rozumieć ujawnioną Klientowi przed ostatecznym zaakceptowaniem przez niego Zamówienia kwotę brutto (wraz z podatkami), która obejmuje sumę wartości wszystkich wskazanych przez niego Towarów, a także wszystkie inne koszty związane ze zrealizowaniem tak określonego Zamówienia, w tym Koszty Dostawy lub Koszty Płatności, o ile takie zostaną naliczone zgodnie z Regulaminem oraz Warunkami Dostawy i Płatności. Cena ta obejmuje też wszelkie upusty i rabaty, o ile takie zostały Klientowi przez Sprzedawcę przyznane;
 3. Cenie Towaru (Cena Towaru) – należy przez to rozumieć prezentowaną w Sklepie wyrażoną w polskich złotych wartość Towaru brutto, która obejmuje również podatki należne w związku z zakupem Towaru przez Klienta;
 4. Ciasteczkach (Ciasteczka) – należy przez to rozumieć pliki cookies zapisywane na zasadach określonych w Polityce Prywatności w pamięci komputera Użytkownika lub innego multimedialnego urządzenia Użytkownika o podobnym do komputera przeznaczeniu podczas przeglądania lub korzystania ze Sklepu;
 5. Danych Użytkownika (Dane Użytkownika) – należy przez to rozumieć przechowywany w Sklepie i przetwarzany przez Sprzedawcę zbiór informacji o Użytkowniku (dane osobowe) – zbiór ten w szczególności może obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 6. Kliencie (Klient) – należy przez to rozumieć Użytkownika, który złożył Sprzedawcy Zamówienie lub inne, odpowiednie oświadczenie w celu skorzystania z jednej z usług oferowanych w Sklepie lub z usług tych już skorzystał, w szczególności założył indywidualne Konto;
 7. Konsumencie (Konsument) – należy przez to rozumieć, zgodnie z ustawą dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.), Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Koncie (Konto) – należy przez to rozumieć przechowywany w Sklepie zbiór informacji przyporządkowany do Klienta i obejmujący w szczególności: Dane Użytkownika, historię zarejestrowanych Zamówień oraz zawartych ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży. Przez Konto należy również rozumieć wydzielone w ramach Sklepu miejsce, w którym Klient po zalogowaniu się może w szczególności przeglądać i modyfikować podane przez siebie swoje Dane Użytkownika, składać nowe Zamówienia, a także śledzić historię Zamówień dotychczas złożonych oraz zawartych ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży;
 9. Koszcie Dostawy (Koszt Dostawy) – należy przez to rozumieć określoną na podstawie Warunków Dostawy i Płatności wyrażoną w polskich złotych wartość brutto (wraz z podatkami) należną w związku z realizacją wybranego przez Klienta Sposobu Dostawy;
 10. Koszcie Płatności (Koszt Płatności) – należy przez to rozumieć określoną na podstawie Warunków Dostawy i Płatności wyrażoną w polskich złotych wartość brutto (wraz z podatkami) należną w związku z realizacją wybranego przez Klienta Sposobu Płatności;
 11. Koszyku (Koszyk) – należy przez to rozumieć udostępniony w Sklepie formularz, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie;
 12. Przechowalni (Przechowalnia) – należy przez to rozumieć możliwe do sporządzenia i zapisania w ramach Konta zestawienie wybranych przez Klienta Towarów;
 13. Polityce Prywatności (Polityka Prywatności) – należy przez to rozumieć prezentowane w Sklepie zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych;
 14. Potwierdzeniu Skierowania Zamówienia do Realizacji (Potwierdzenie Skierowania Zamówienia do Realizacji) – należy przez to rozumieć wyrażoną przez Sprzedawcę wolę związania się z Klientem Umową Sprzedaży na warunkach określonych w złożonym przez Klienta Zamówieniu;
 15. Regulaminie (Regulamin) – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, sporządzony i udostępniany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.);
 16. Sklepie (Sklep) – należy przez to rozumieć sklep internetowy Polska Rzecz, działający pod adresem polskarzecz.pl;
 17. Sposobie Dostawy (Sposób Dostawy) – należy przez to rozumieć sposób dostarczenia Towaru Klientowi wybrany przez niego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Warunkach Dostawy i Płatności;
 18. Sposobie Płatności (Sposób Płatności) – należy przez to sposób zapłacenia Sprzedawcy Całkowitej Ceny Zamówienia wybrany przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Warunkach Dostawy i Płatności;
 19. Sprzedawcy (Sprzedawca) – należy przez to rozumieć Marka Szafrańca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Polska Rzecz Marek Szafraniec z siedzibą w Nowym Polesiu, pod adresem Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5311519273, REGON 140120046;
 20. Towarze (Towar) – należy przez to rozumieć prezentowane w Sklepie rzeczy;
 21. Umowie Sprzedaży (Umowa Sprzedaży) – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest realizacja Zamówienia;
 22. Usłudze Prowadzenia Konta (Usługa Prowadzenia Konta) – należy przez to rozumieć świadczoną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu usługę prowadzenia Konta;
 23. Użytkowniku (Użytkownik) – należy przez to rozumieć przeglądającą lub korzystającą ze Sklepu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 24. Warunkach Dostawy i Płatności (Warunki Dostawy i Płatności) – należy przez to rozumieć prezentowane w Sklepie zestawienie wszystkich dostępnych w Sklepie Sposobów Dostawy oraz Sposobów Płatności wraz z informacją o ewentualnych, przewidzianych przez Sprzedawcę, ograniczeniach w swobodzie wyboru przez Klienta któregokolwiek z tych sposobów – w zestawieniu tym prezentowane są również odpowiednie Koszty Dostawy oraz Koszty Płatności;
 25. Zamówieniu (Zamówienie) – należy przez to rozumieć wyrażoną przez Klienta wolę związania się ze Sprzedawcą Umową SprzedażyZamówienie obejmuje wskazane przez Klienta Towary wraz z określeniem ich ilości, a także wybrany Sposób Dostawy oraz Sposób Płatności;


ROZDZIAŁ II. SPRZEDAWCA

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  • adres: Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie
  • adres poczty elektronicznej: biuro@polskarzecz.pl
  • telefon: 22 732 02 36
 3. Użytkownicy Sklepu mogą przesyłać Sprzedawcy wiadomości również z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Sklepie, w zakładce Kontakt.
 4. Wszelką korespondencję skierowaną do Użytkownika Sprzedawca kieruje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy pierwszym kontakcie ze Sprzedawcą, w szczególności przy składaniu pierwszego Zamówienia albo w toku procesu rejestracji Konta. Na wyraźną prośbę Użytkownika, w tym również po zmianie adresu w ramach Konta, Sprzedawca będzie wysyłał skierowaną do Użytkownika korespondencję na inny adres poczty elektronicznej.


ROZDZIAŁ III.
SKLEP

 1. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę i udostępniany za pośrednictwem sieci internet.
 2. Zawartość publikowana w Sklepie jest bezpłatnie udostępniana Użytkownikom
  do przeglądania i odczytywania.
 3. Sprzedawca w Sklepie publikuje informacje o Towarach – przy każdym z Towarów prezentowana jest Cena Towaru.
 4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty ich sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ale zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 powołanego kodeksu.
 5. Sprzedawca może w Sklepie oferować usługi, w szczególności Usługę Prowadzenia Konta.
 6. Sprzedawca dysponuje prawami do publikowanej w Sklepie zawartości. Wszelkie treści publikowane w Sklepie (w szczególności tekst, grafiki, zdjęcia lub filmy),
  jak również sposób ich wykorzystania, podlegają prawnej ochronie i, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, nie mogą zostać wykorzystane
  (w tym kopiowane, modyfikowane lub udostępniane w jakikolwiek sposób) w całości lub części w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub podmiotu, który publikowaną w Sklepie zawartość Sprzedawcy udostępnił.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość prezentowaną na innych
  niż Sklep stronach internetowych, do których odesłania (linki) zostały udostępnione
  w Sklepie.
 8. Dla przeglądania informacji prezentowanych w Sklepie oraz korzystania ze wszystkich opcji Sklepu dostępnych dla Użytkowników, w tym do składania Zamówień, wymagane jest, aby Użytkownik korzystał z komputera lub innego urządzenia multimedialnego o podobnym do komputera przeznaczeniu, a ponadto miał zapewniony dostęp do Internetu oraz do poczty elektronicznej. Komputer lub inne urządzenie powinno umożliwiać przeglądanie stron internetowych oraz być wyposażone w odpowiednio zaktualizowaną przeglądarkę internetową, w której włączona będzie możliwość zapisu plików Ciasteczek oraz obsługi Javascript. Wyłączenie możliwości zapisu plików Ciasteczek nie uniemożliwi korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować jego nieprawidłowe działanie.
 9. Wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą, o których mowa w Regulaminie lub te, które na jego podstawie mogą zostać zawarte, są zawierane w języku polskim.
 10. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. W przypadku Użytkowników, nie będących Konsumentami, wszelkich czynności dokonywanych w Sklepie, w szczególności rejestracji Konta, składania Zamówień lub wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta, może dokonać jedynie osoba, która została przez ten podmiot należycie umocowana do podejmowania w Sklepie takich działań.
 12. Użytkownik korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do przestrzegania norm wynikających z Regulaminu, przepisów prawa oraz dobrych obyczajów,
  a w szczególności powstrzymywania się od dokonywania naruszeń praw Sprzedawcy lub osób trzecich. Użytkownik nie może w szczególności rozpowszechniać za pośrednictwem Sklepu, w tym korzystając z Usługi Prowadzenia Konta, lub dostarczać Sprzedawcy:
  • treści o charakterze bezprawnym, w szczególności takich, które mogą zostać uznane za przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie praw określonej osoby, w tym jej praw autorskich,
  • treści promujących lub zachęcających do publikacji treści, o których mowa pkt 1,
  • treści zawierających w sobie szkodliwe lub złośliwe oprogramowanie
   (takie jak wirusy, robaki, trojany itp.) lub prowadzących do takiego oprogramowania,
  • wulgaryzmów,
  • treści spisanych w innym języku niż polski,
  • reklam, w tym również treści będących tzw. reklamą ukrytą,
  • spamu,
  • odesłań (linków) do innych stron internetowych.


ROZDZIAŁ IV.
KONTO KLIENTA I JEGO REJESTRACJA

 1. Każdy Użytkownik, o ile – w przypadku osoby fizycznej – jest pełnoletni, może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Konto jest wydzielonym w ramach Sklepu miejscem, w którym posiadający je Klient może w szczególności:
  • przeglądać i modyfikować podane przez siebie Dane Użytkownika,
  • składać Zamówienia,
  • śledzić historię Zamówień dotychczas złożonych w ramach Konta oraz zawartych ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży,
  • tworzyć i modyfikować listę Towarów zapisanych w Przechowalni,
  • formułować i publikować w Sklepie własne opinie o Towarach prezentowanych w Sklepie.
 3. Dla utworzenia Konta Użytkownik musi wcisnąć znajdujący się na głównej stronie Sklepu przycisk „Zarejestruj się” oraz uzupełnić formularz rejestracji, do którego zostanie przekierowany, co najmniej o następujące swoje dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 4. Podany przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej będzie stanowił indywidualny login niezbędny do zalogowania się na Konto Klienta. Nie jest możliwe założenie dwóch lub więcej Kont z wykorzystaniem tego samego loginu.
 5. Użytkownik, nie będący Konsumentem, na etapie, o którym mowa w ust. 3, może uzupełnić udostępniony mu formularz również o swoją nazwę (firmę) oraz numer NIP.
 6. Na etapie, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy Biuletynu. Zgoda ta nie jest konieczna dla prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Konta.
 7. Dla zakończenia procesu rejestracji Konta, Użytkownik, po uzupełnieniu udostępnionego mu formularza o odpowiednie Dane Użytkownika, musi ponadto:
  • stworzyć i wpisać w formularz swoje indywidualne hasło, które obok loginu, będzie mu niezbędne do zalogowania się na Konto,
  • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść przez wyraźne odznaczenie w formularzu potwierdzenia tego faktu, a następnie
  • wcisnąć przycisk „Zarejestruj się”.
 8. Konto można również utworzyć w trakcie składania Zamówienia. W takim przypadku zapisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
 9. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik, na podany przez siebie zgodnie z ust. 3 adres poczty elektronicznej, otrzyma wiadomość potwierdzającą fakt utworzenia Konta i z tą chwilą przysługuje mu status Klienta.


ROZDZIAŁ V.
USŁUGA PROWADZENIA KONTA

 1. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta, zawierana jest między Sprzedawcą a Klientem z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej fakt utworzenia Konta. Niezwłocznie po tym fakcie Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Usługi Prowadzenia Konta.
 2. Usługa Prowadzenia Konta jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta na czas nieokreślony.
 4. Klient, który ma dostęp do Konta, może korzystać po zalogowaniu się na Konto z wszystkich dostępnych w nim funkcji.
 5. Do zalogowania się na Konto niezbędne jest wpisanie w odpowiedni formularz udostępniony w Sklepie indywidualnego i ustalonego przez Klienta loginu i hasła. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia swojego loginu i hasła innym osobom, a także za skutki nieprawidłowego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 6. Sklep umożliwia Klientowi zmianę hasła bez konieczności logowania się na Koncie. Aby tego dokonać Klient powinien otworzyć udostępniony na stronie logowania się na Konto link opisany frazą „Nie pamiętasz hasła?”, a następnie w zawarty na otwartej w ten sposób stronie formularz wpisać swój login oraz wcisnąć przycisk „Zmień hasło”. Na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamiaru zmiany hasła. Link w tej wiadomości zawarty będzie prowadził do strony, na której zostanie udostępniony formularz umożliwiający ustalenie nowego, indywidualnego hasła Klienta – po jego ustaleniu i wciśnięciu przycisku „Zapisz” hasło zostanie zmienione.
 7. Klient, po zalogowaniu na Konto, może sformułować i opublikować w Sklepie własną opinię o Towarze prezentowanym w Sklepie.
 8. Opinia Klienta powinna odnosić się do Towaru, pod którego opisem jest opublikowana.
 9. Klient publikuje opinię na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie jest zobowiązany do monitorowania opinii i nie jest za nie odpowiedzialny.
 10. Czas, na jaki opinia Klienta zostanie upubliczniona w Sklepie, nie jest z góry ograniczony, jednakże nie będzie ona prezentowana w Sklepie dłużej niż opis Towaru, pod którym została opublikowana.
 11. Publikując w Sklepie opinię Klient udziela Sprzedawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z opinii stanowiącej utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów (w szczególności Prawa autorskiego) na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie jakąkolwiek znaną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 12. Licencja, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na czas nieoznaczony, nie krótszy jednak niż czas publikacji opinii Klienta (utworu) w Sklepie.
 13. Klient zawsze ma prawo zażądać od Sprzedawcy usunięcia ze Sklepu każdej opublikowanej przez siebie opinii.
 14. W uzasadnionych ku temu okolicznościach, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji od osoby trzeciej o naruszeniu postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do usunięcia każdej opinii Klienta, w szczególności takiej, której treść jest sprzeczna z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami lub mogącej naruszać prawa osób trzecich.
 15. W celu wyjaśnienia wątpliwości zaistniałych w przypadkach, o których mowa w ust. 14, Sprzedawca może podjąć próbę kontaktu z Klientem, który opublikował w Sklepie sporną opinię.
 16. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1, bez podania wyraźnej przyczyny.
 17. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1, jedynie z ważnych przyczyn, a w szczególności z uwagi na nieprzestrzeganie przez Klienta norm wynikających z Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów.
 18. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, o której mowa w ust. 1, należy przesłać drugiej stronie w formie pisemnej (pismo opatrzone własnoręcznym podpisem) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II. Sprzedawca.
 19. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i liczony jest od dnia doręczenia stronie przeciwnej oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust. 18.
 20. Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 19, umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta, wygasa.
 21. Z chwilą wygaśnięcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta, Użytkownik traci dostęp do Konta, a to przestaje być aktywne.
 22. Wygaśnięcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta, nie oddziałuje na ważność lub treść Umów Sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Klientem przed tym wygaśnięciem, ani też na ważność lub treść Zamówień złożonych przez tego Klienta do czasu powołanego wygaśnięcia umowy.
 23. Sprzedawca ma prawo wezwać Klienta do złożenia oświadczenia potwierdzającego jego wolę zrealizowania Zamówienia, o którym jest mowa w ust. 22. W takim przypadku Sprzedawca wyznaczy Klientowi termin 7 dni na złożenie oświadczenia – po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu tak złożone Zamówienia mogą zostać przez Sprzedawcę


ROZDZIAŁ VI.
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Każdy Użytkownik, o ile – w przypadku osoby fizycznej – jest pełnoletni, może złożyć w Sklepie Zamówienie. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.
 2. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik musi kolejno:
  • wskazać Towary, które zamierza zakupić w Sklepie, dodać je do Koszyka oraz określić ilość każdego z tych Towarów,
  • wybrać, jeden z dostępnych w Sklepie Sposobów Dostawy,
  • wybrać, jeden z dostępnych w Sklepie Sposobów Płatności.
 3. Użytkownik, przed złożeniem Zamówienia, musi zapoznać się z Regulaminem oraz Warunkami Dostawy i Płatności i wyraźne potwierdzić dokonanie tej czynności w Koszyku.
 4. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia Użytkownikowi w Koszyku prezentowana jest Całkowita Cena Zamówienia.
 5. Użytkownik, który nie zamierza zarejestrować w Sklepie swojego Konta, jest zobowiązany w trakcie składania Zamówienia w udostępniony w Koszyku odpowiedni formularz wpisać swoje Dane Użytkownika, tj. co najmniej o imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub siedziby. Klienci, którzy nie są Konsumentami, na tym etapie mogą uzupełnić udostępniony im formularz również o swoją nazwę (firmę) oraz numer NIP.
 6. Użytkownik w trakcie składania Zamówienia może wskazać adres, inny niż adres jego zamieszkania lub siedziby, na który Towary wskazane w Zamówieniu należy wysłać.
 7. Wciśnięcie przez Użytkownika przycisku „Potwierdzam zakup” jest równoznaczne z zaakceptowaniem dokonanych w trakcie procedury składania Zamówienia wyborów, a tym samym ze złożeniem Zamówienia Sprzedawcy.
 8. Zamówienie złożone w Sklepie jest przesyłane Sprzedawcy i automatycznie rejestrowane w Sklepie. Nadanie Zamówieniu jego indywidualnego numeru jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem w Sklepie.
 9. Niezwłocznie po automatycznym zarejestrowaniu Zamówienia, Klient otrzyma pocztą elektroniczną wiadomość, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie złożonego przez Klienta oświadczenia o woli związania się ze Sprzedawcą Umową Sprzedaży na warunkach określonych w przesłanym przez Klienta Zamówieniu. Poinformuje on również o nadanym złożonemu przez Klienta Zamówieniu jego indywidualnym numerze. Tak przesłana przez Sprzedawcę wiadomość nie stanowi potwierdzenia faktu zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też faktu skierowania przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 10. Niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy dokonanej przez Klienta w odpowiedniej kwocie przedpłaty na poczet zapłaty Całkowitej Ceny Zamówienia oraz po ustaleniu, że Towary objęte złożonym Zamówieniem są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 9, Sprzedawca wyśle Klientowi pocztą elektroniczną Potwierdzenie Skierowania Zamówienia do Realizacji. Wymóg zaksięgowania przedpłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Zamówień, przy których składaniu Klient, jako Sposób Płatności, wybrał płatność przy odbiorze lub płatność za pobraniem.
 11. Z chwilą doręczenia Klientowi Potwierdzenia Skierowania Zamówienia do Realizacji między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest Umowa Sprzedaży.
 12. Treść Regulaminu stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.
 13. Sprzedawca w odpowiednim czasie dostarczy Klientowi dowód zakupu Towarów.
 14. Treść Umowy Sprzedaży po jej zawarciu może zostać zmieniona jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Klienta, którzy ją zawarli.
 15. Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o anulowaniu Zamówienia lub o ograniczenia zakresu Towarów wskazanych w złożonym przez niego Zamówieniu. Sprzedawca może anulować Zamówienie jedynie w przypadkach określonych Regulaminem.
 16. Zamówienie, które zostało anulowane, jest uznawane za nigdy niezłożone.
 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 15, przedpłacone przez Klienta płatności zostaną mu przez Sprzedawcę w odpowiedniej wysokości zwrócone. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 18. Jeśli Sprzedawca ustali, że Towary wskazane w złożonym przez Klienta Zamówieniu nie są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców, pocztą elektroniczną powiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 21 dni od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 9. W takim przypadku Zamówienie jest przez Sprzedawcę
 19. Jeśli brak dostępności objętych złożonym Zamówieniem Towarów, odnosi się tylko do niektórych ze wskazanych w złożonym Zamówieniu Towarów, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi Klienta o tym fakcie w terminie do 21 dni od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 9.
 20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Klient może, wyraźnie to oświadczając Sprzedawcy:
  • ograniczyć zakres Towarów wskazanych w złożonym przez niego Zamówieniu do tych Towarów i ich ilości, które zgodnie z przesłaną mu przez Sprzedawcę informacją są dostępne, albo
  • anulować złożone przez siebie Zamówienie.
 21. W wiadomości, o której mowa w ust. 19, Sprzedawca może wezwać Klienta do złożenia, w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 20. Po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu, Zamówienie może zostać przez Sprzedawcę


ROZDZIAŁ VII.
SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

 1. Składając Zamówienie Klient może wybrać jeden z dostępnych w Sklepie Sposobów Dostawy, tj.:
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
  • usługę Paczka pocztowa,
  • usługę "Paczkomaty 24/7"
  • usługę kurier InPost.
  • Zestawienie wszystkich dostępnych w Sklepie Sposobów Dostawy zawarte jest w prezentowanych w Sklepie Warunkach Dostawy i Płatności.
 2. Klient, który wybrał jako Sposób Dostawy odbiór osobisty, zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej przez Sprzedawcę o przygotowaniu zamówionych Towarów do odebrania i będzie miał obowiązek odebrać je w terminie 7 dni od otrzymania tej wiadomości. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin odbioru (3 dni), a po jego bezskutecznym upływie, anulować Zamówienie.
 3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie) jest bezpłatny i możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, za uprzednim umówieniem dokładnego terminu odebrania zamówionych Towarów.
 4. W przypadku każdego innego niż odbiór osobisty Sposobu Dostawy, Klient jest zobowiązany ponieść Koszt Dostawy określony w Warunkach Dostawy i Płatności. Koszt Dostawy uwzględniany jest w Całkowitej Cenie Zamówienia.
 5. W przypadku każdego innego niż odbiór osobisty Sposobu Dostawy, Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o fakcie wysłania zamówionych Towarów (nadania przesyłki) przez Sprzedawcę.
 6. Usługa Paczka pocztowa świadczona jest przez Pocztę Polską Usługi Cyfrowe sp. z o.o. zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  regulaminem  świadczenia  tej  usługi, który  jest dostępny na stronie internetowej www.envelo.pl.
 7. Usługi „Paczkomaty 24/7” i Kurier InPost świadczone są przez InPost sp. z o.o. zgodnie z zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami każdej z usług, które są dostępne na stronie internetowej: https://inpost.pl, w oddziałach operatora, a także w punkach obsługi paczek.
 8. Sprzedawca realizuje dostawy jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Prezentowane w Sklepie terminy wysłania poszczególnych Towarów ustalone zostały orientacyjnie, jako szacunkowy okres, liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, potrzebny Sprzedawcy do wysłania zamówionych Towarów (nadania przesyłki) lub powiadomienia Klienta o możliwości ich odebrania w siedzibie Sprzedawcy, zależnie od wybranego w Zamówieniu Sposobu Dostawy. W indywidualnych przypadkach rzeczywiste terminy wysłania zamówionych Towarów mogą być dłuższe, o czym Klient zostanie przez Sprzedawcę
 10. Sprzedawca jest zobowiązany, zależnie od wybranego przez Klienta Sposobu Dostawy, dostarczyć Towar Klientowi lub umożliwić mu jego odebranie w siedzibie Sprzedawcy nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


ROZDZIAŁ VIII.
SPOSÓB I KOSZTY PŁATNOŚCI

 1. Składając Zamówienie Klient może wybrać jeden z dostępnych w Sklepie, Sposobów Płatności. W Sklepie mogą być dostępne następujące Sposoby Płatności:
  • płatność przy odbiorze,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przelewem,
  • szybkie płatności,
  • płatność kartą płatniczą.

Zestawienie aktualnie dostępnych w Sklepie Sposobów Płatności zawarte jest w prezentowanych w Sklepie Warunkach Dostawy i Płatności.

 1. W Warunkach Dostawy i Płatności, dla wybranych Sposobów Płatności, może zostać określony Koszt Płatności, który jest uwzględniany w Całkowitej Cenie Zamówienia.
 2. Płatność przy odbiorze polega na zapłaceniu Całkowitej Ceny Zamówienia przy osobistym odbiorze zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Płatność za pobraniem polega na zapłaceniu Całkowitej Ceny Zamówienia przy odbiorze zamówionych Towarów doręczycielowi przesyłki lub w odpowiednim punkcie odbioru.
 4. W przypadku gdy Klient jako Sposób Płatności wybrał płatność przy odbiorze lub płatność za pobraniem, Sprzedawca ma prawo dokonania dodatkowej weryfikacji tak złożonego Zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji.
 5. Płatność przelewem polega na wpłaceniu kwoty równiej Całkowitej Cenie Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Klientowi, który jako Sposób Płatności wybrał płatność przelewem, Sprzedawca przekaże za pomocą poczty elektronicznej informacje niezbędne do zrealizowania przelewu, w szczególności poda mu numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pocztowy S.A.: 11 1320 1537 4138 7849 2000 0001, Polska Rzecz Marek Szafraniec.
 7. Szybkie płatności, w tym również BLIK, polegają na wpłaceniu kwoty równiej Całkowitej Cenie Zamówienia na rzecz Sprzedawcy z wykorzystaniem udostępnionych w Sklepie internetowych metod płatności za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper lub serwisu Przelewy24.
 8. Płatność kartą płatniczą może zostać zrealizowana za pomocą kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper oraz płatności kartą płatniczą (łącznie - serwis Bluemedia.pl) obsługiwane są przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 10. Szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 obsługiwane są przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 11. Klient jest zobowiązany do wpłacenia Sprzedawcy kwoty równiej Całkowitej Cenie Zamówienia w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin wpłaty (3 dni), a po jego bezskutecznym upływie, anulować Zamówienie.
 12. Postanowienia ust. 10 nie znajdują zastosowania do przypadku, gdy Klient składając Zamówienie wybierze jako Sposób Płatności płatność przy odbiorze lub płatność za pobraniem.
 13. Wszelkie płatności zrealizowane przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży, a w związku ze złożonym przez niego Zamówieniem, stanowią przedpłatę na poczet zapłaty Całkowitej Ceny Zamówienia.


ROZDZIAŁ IX.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU

 1. Klient, który stwierdzi wady w funkcjonowaniu Sklepu lub dostrzeże w treści opublikowanej w Sklepie błędy pisarskie lub merytoryczne, może w terminie 30 dni od dnia, w którym wady te stwierdził, zgłosić Sprzedawcy reklamację z tym związaną.
 2. Klient w dokonanym przez siebie zgłoszeniu powinien podać swoje imię i nazwisko, adres (jeśli oczekuje uzyskać odpowiedź na piśmie), adres poczty elektronicznej, a także opis wady, z którą spotkał się w trakcie przeglądania lub korzystania ze Sklepu, oraz datę dostrzeżenia opisanej wady.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w wybrany przez Klienta sposób:
  • pisemnie na adres: Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie lub
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@polskarzecz.pl.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania i niezwłocznie poinformuje Klienta o podjętym rozstrzygnięciu.
 5. Postanowienia tego rozdziału nie mają zastosowania do reklamacji zgłaszanych z tytułu rękojmi za wady Towaru kupionego w Sklepie, nie ograniczają też w żaden sposób uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady Towaru kupionego w Sklepie.


ROZDZIAŁ X.
GWARANCJA

 1. Sposób realizacji uprawnień z gwarancji określa dokument gwarancyjny.
 2. W przypadku gdy Towar prezentowany w Sklepie objęty jest gwarancją i w związku z tym został wystawiony odpowiedni dokument gwarancyjny dołączony do Towaru, Sprzedawca, o ile będzie to możliwe, udostępni treść tego dokumentu na stronie Sklepu w opisie Towaru.
 3. Dokument gwarancyjny, o ile został dołączony do Towaru, jest wraz z nim dostarczany Klientowi.


ROZDZIAŁ XI.
RĘKOJMIA ZA WADY TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z Klientem, który nie jest Konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wyłączenia tego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Wobec Klienta będącego Konsumentem, z uwzględnieniem ust. 2, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Towaru (rękojmia) na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w niniejszym rozdziale, w poniżej zawartych postanowieniach.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary bez wad.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Wszelkie informacje o wadach Towaru znane Sprzedawcy publikowane są w Sklepie w opisie Towaru lub komunikowane Klientowi w inny sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady Klient może wykorzystać formularz dla takiego oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Towaru kupionego w Sklepie Klient może dokonać w wybrany przez siebie sposób:
  • pisemnie na adres: Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie lub
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@polskarzecz.pl.
 8. Reklamację w sprawie rękojmi za wady Sprzedawca rozpoznaje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź na nią przesyła Klientowi pisemnie lub pocztą elektroniczną na podany przez niego odpowiedni adres. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań zgłoszonych przez Klienta w powołanym terminie 14 dni, oznacza to, że żądania te uznał za uzasadnione.


ROZDZIAŁ XII.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale, przysługuje jedynie Klientowi, którzy jest Konsumentem. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 9 i 17.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą Klient może zrealizować w terminie 14 dni:
  • od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik) lub
  • od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części Zamówienia przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik), jeśli Zamówienie obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
 4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie to może przesłać Sprzedawcy:
  • pisemnie, opatrzone własnoręcznym podpisem Klienta, na adres: Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie lub
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@polskarzecz.pl – w tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle pocztą elektroniczną Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może wykorzystać formularz dla takiego oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem tego terminu.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, umowę taką uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli Klient złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jeszcze przed zawarciem tej umowy, oświadczenie takie zostanie uznane za oświadczenie o anulowaniu Zamówienia.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również Koszty Dostawy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego, w przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 11. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przy odbiorze, a także w innych przypadkach, gdy Sprzedawca nie ma możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności (np. nie może zidentyfikować numeru rachunku bankowego Klienta) Sprzedawca dokona zwrotu płatności na numer rachunku bankowego Klienta, tylko na podstawie wyraźnego oświadczenia Klienta w tej sprawie – wystarczającym jest przesłanie takiego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: biuro@polskarzecz.pl (zaleca się podanie właściwego numeru rachunku bankowego już na etapie składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), a w nim wskazanie właściwego numeru rachunku bankowego Klienta.
 12. O braku możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną niezwłocznie po stwierdzeniu braku takiej możliwości.
 13. W przypadku, gdy Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, przed dokonaniem zwrotu płatności, ma on prawo do zweryfikowania tożsamości takiego Klienta.
 14. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 16. Klient jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 18. Przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, opisane są przepisami prawa, w szczególności nie przysługuje ono Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od tej umowy.


ROZDZIAŁ XIII.
BIULETYN

 1. Wysyłany przez Sprzedawcę Biuletyn zawiera w szczególności informacje o nowościach i promocjach w Sklepie.
 2. Użytkownik może
  • za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie,
  • w trakcie procesu rejestracji Konta lub
  • w trakcie procedury składania Zamówienia

wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy Biuletynu.

 1. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie jest niezbędne dla zakończenia procesu rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia.
 2. Biuletyn jest wysyłany tylko do tych Użytkowników, którzy skutecznie wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
 3. Aby wyrażenie zgody było skuteczne, Użytkownik musi udostępnić Sprzedawcy swój adres poczty elektronicznej, a następnie potwierdzić tę dyspozycję przez kliknięcie w link zawarty w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 4. Niepotwierdzenie przez Użytkownika dyspozycji udostępnienia Sprzedawcy swojego adresu poczty elektronicznej w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 5, pozwoli Sprzedawcy uznać powołane udostępnienie adresu poczty elektronicznej za nieskuteczne.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Biuletynu – może to uczynić za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie (w takim przypadku zapisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio) lub wysyłając taką dyspozycję do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ROZDZIAŁ XIV.
DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a w szczególności zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Polityka Prywatności, udostępniona przez Sprzedawcę w Sklepie, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jego integralną część.
 3. Sprzedawca zapewnia poufność danych osobowych przekazywanych mu przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu dzięki zastosowaniu protokołu SSL. Sprzedawca stosuje też inne środki techniczne i organizacyjne,
  które zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić mają adekwatny do ryzyka naruszeń, charakteru i zakresu danych oraz celów ich przetwarzania poziom zabezpieczeń przetwarzanych danych.


ROZDZIAŁ XV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może jednostronnie zmienić Regulamin tylko z ważnej przyczyny technicznej, prawnej lub organizacyjnej, w szczególności w przypadku zmiany zakresu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, sposobu jej wykonywania lub innych zmian organizacyjnych w jego przedsiębiorstwie, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie do usług świadczonych przez Sprzedawcę, jak również w przypadku zaistnienia konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do prawa, które już obowiązuje.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Sklepie.
 3. Sprzedawca oznaczy termin wejścia w życie wprowadzanych zmian. Termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu realizowane będą zgodnie z brzmieniem dotychczasowym.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając mu pocztą elektroniczną zmieniony Regulamin.
 6. Wiadomość, o której mowa w ust. 5, zostanie przesłana Klientowi w takim terminie, aby mógł się on zapoznać ze zmienionym Regulaminem na co najmniej 7 dni przed jego wejściem w życie.
 7. Klient będzie związany zmienionym Regulaminem od chwili jego wejścia w życie, chyba że przed upływem tego terminu złoży Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta. Umowa ta wygasa wówczas zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale V. Usługa Prowadzenia Konta.
 8. Wszelkie spory związane z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne.
 9. Klient będący Konsumentem ma prawo poddać powstały ze Sprzedawcą spór rozpoznaniu na drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podstawowe informacje o właściwej procedurze oraz rejestrze podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tego typu sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl, a w szczególności pod adresami: https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php, oraz https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. Odpowiednie informacje znaleźć można również na stronach internetowych podmiotów uprawnionych, w tym m.in. Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 10. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z platformy internetowej (platforma ODR) w celu podjęcia próby rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą. Platforma ODR oraz podstawowe informacje o zasadach i .warunkach rozwiązywania sporów na tej drodze są dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 11. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tą datą uchyla się dotychczasowy Regulamin z dnia 14 maja 2020 r.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY TOWARU
 
Tutaj znajdziesz formularz reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru w pliku zapisanym w formacie pdf
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Tutaj znajdziesz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży w pliku zapisanym w formacie pdf

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub osobę przez Ciebie wskazaną (inną niż przewoźnik) lub
 • od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części zamówienia przez Ciebie lub osobę przez Ciebie wskazaną (inną niż przewoźnik), jeśli zamówienie obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie lub pocztą elektroniczną na adres biuro@polskarzecz.pl.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej z nami umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy Cię o odesłanie lub przekazanie nam towaru na adres Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy przez Ciebie poinformowani o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawarte są w regulaminie, w szczególności w rozdziale XII.

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności sklepu Polska Rzecz jest dostępna tutaj.

 

Tutaj znajdziesz Regulamin sklepu internetowego Polska Rzecz w pliku zapisanym w formacie pdf.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl