Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKA RZECZ
z dnia 3 czerwca 2019 r.


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu udostępnianego przez Sprzedawcę (Polska Rzecz Marek Szafraniec z siedzibą w Nowym Polesiu, pod adresem Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5311519273, REGON 140120046) w Sklepie.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  • adres: Polska Rzecz, Nowe Polesie 42, 05-155 Nowe Polesie
  • adres poczty elektronicznej: biuro@polskarzecz.pl
 3. Użytkownicy Sklepu mogą przesyłać Sprzedawcy wiadomości również z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Sklepie, w zakładce Kontakt.
 4. Wszelkie pojęcia użyte w treści Polityki Prywatności, a zdefiniowane w Regulaminie, należy rozumieć tak samo jak w Regulaminie, o ile w Polityce Prywatności nie zostało im nadane w sposób wyraźny inne znaczenie.


ROZDZIAŁ II.DANE OSOBOWE

 1. W celu złożenia Zamówienia, skorzystania z usług oferowanych w Sklepie lub wykonania innych uprawnień wynikających z Regulaminu Użytkownik podaje swoje dane osobowe (Dane Użytkownika), a Sprzedawca dane te umieszcza w prowadzonych przez siebie zbiorach danych osobowych i przetwarza w określonych w Regulaminie celach i w niezbędnym do zrealizowania tych celów zakresie.
 2. W każdym przypadku, o którym mowa w Regulaminie, podanie przez Użytkownika jego Danych Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania czynić będzie niemożliwym realizację celu, w jakim są one podawane Sprzedawcy.
 3. Administratorem Danych Użytkownika, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podawać Sprzedawcy prawdziwe i aktualne dane osobowe. Konsekwencje i odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z rzeczywistymi obciążają podającego je Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do tożsamości kontaktującej się z nim w jakiejkolwiek sprawie osoby, która podaje się za określonego Użytkownika, przed dokonaniem czynności, która mogłaby oddziaływać na sposób korzystania ze Sklepu przez tego Użytkownika, Sprzedawca ma prawo do zweryfikowania tożsamości takiej osoby.
 6. Sprzedawca przetwarza Dane Użytkownika w szczególności:
  1. z uwagi na fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy lub służy do podjęcia odpowiednich działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy:
   1. w celu realizacji procedury składania Zamówienia oraz ewentualnego wykonania Umowy Sprzedaży, w tym również umożliwienia dokonania płatności lub realizacji dostawy,
   2. w celu świadczenia oferowanej w Sklepie Usługi Prowadzenia Konta i zapewnienia korzystającym z niej Klientom możliwości wykorzystania wszystkich, udostępnianych zgodnie z Regulaminem funkcji Konta,
   3. w celu udzielania odpowiedzi na zapytania Klienta, w tym również na wnoszone przez niego reklamacje,
   4. w celu skontaktowania się z Klientem w sprawie realizacji na jego rzecz zawartych z nim umów,
  2. z uwagi na fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego prowadzenia odpowiednich ewidencji dla celów podatkowych i rachunkowych,
  3. z uwagi na fakt, że przetwarzanie to jest uzasadnione prawnym interesem Sprzedawcy:
   1. w celu odpowiedniego udokumentowania czynności Użytkownika lub Sprzedawcy, albo też zaniechania przez nich czynności, które powinni oni zgodnie z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem podjąć, co służyć ma w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   2. w celu udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkownika, w tym również na wnoszone przez niego reklamacje, w sytuacjach, gdy zapytania te nie mają związku z wykonaniem umowy ze Sprzedawcą,
   3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia Sklepu i oferowanych w nim usług, w tym również w celu przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu przez Użytkowników,
   4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu profilowania Użytkowników, w szczególności na potrzeby takiego marketingu,
   5. w celu zbierania opinii Użytkowników co prowadzić ma w szczególności do poprawiania sposobu funkcjonowania Sklepu i oferowanych w nim usług,
   6. w celu zbierania danych dla celów statystycznych i analitycznych, co ma służyć poprawieniu sposobu funkcjonowania Sklepu,
   7. w celu organizowania dla Użytkowników konkursów, promocji lub programów lojalnościowych,
   8. w celu archiwizacji dla wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega Sprzedawca,
  4. z uwagi na fakt, że przetwarzanie to jest dokonywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika:
   1. w celu zapisywania danych w Ciasteczkach,
   2. w celu umożliwienia Użytkownikom udziału w konkursach, promocjach lub programach lojalnościowych,
   3. w celach marketingowych oraz przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych (zgoda na otrzymywanie od Sprzedawcy Biuletynu).
 1. Zgoda wyrażona przez Użytkownika oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźne działanie Użytkownika, które przyzwala na przetwarzanie jego danych.
 2. Użytkownik może odrębnie wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w innych, z góry i wyraźnie określonych przez Sprzedawcę
 3. Użytkownik przeglądając Sklep lub korzystając z niego wyraża zgodę na wykorzystywanie w nim Ciasteczek oraz rejestrowanie jego numeru IP.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 6 pkt 4) lit b) i c), nie jest konieczne dla zrealizowania procedury składania Zamówienia oraz ewentualnego wykonania Umowy Sprzedaży, czy też dla świadczenia innych usług, dla realizacji których Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą odpowiednią umowę, w szczególności dla świadczenia Usługi Prowadzenia Konta.
 5. Po stronie Sprzedawcy dostęp do przetwarzanych przez niego Danych Użytkownika mają jedynie specjalnie upoważnione do tego osoby zaangażowane
  w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, w tym zagwarantowania należytego wywiązywania się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca może zostać zmuszony do udostępnienia przetwarzanych przez niego Danych Użytkownika uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej.
 6. Sprzedawca ma prawo przekazywać podmiotom trzecim, z którymi współpracuje, Dane Użytkownika w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane. Dotyczy to w szczególności podmiotów realizujących usługi płatnicze, pocztowe i kurierskie, a także podmiotów obsługujących Sprzedawcę i jego działalność, w tym firm hostingowych, księgowych, marketingowych lub dostawców usług internetowych.
 7. Przez dostawców usług internetowych, z których usług Sprzedawca korzysta przy prowadzeniu Sklepu, należy rozumieć m.in.:
  1. firmę Google LLC i Google Ireland Limited, która udostępnia takie programy, jak: Google Analytics, odtwarzacz wideo YouTube lub mechanizm zabezpieczenia reCAPTCHA;
  2. firmę Facebook Inc. i Facebook Ireland Limited, która udostępnia takie produkty i narzędzia, jak: wtyczki społecznościowe (przyciski „Lubię to!” i „Udostępnij”) lub piksel Facebooka;
  3. firmę Twitter Inc., która udostępnia takie produkty i narzędzia, jak: wtyczka społecznościowa (przycisk „Udostępnij”).
  4. W przypadku takich usług może mieć miejsce przetwarzanie danych (w szczególności adresu IP urządzenia końcowego Użytkownika) przez podmioty spoza Unii Europejskiej. W tych przypadkach odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych zapewniać ma uczestnictwo firm takich, jak: Google LLC, Facebook Inc oraz Twitter Inc. w Tarczy Prywatności UE-USA.
 8. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), co służyć ma w szczególności analizie i prognozom preferencji oraz dopasowaniu prezentowanych Użytkownikowi treści adekwatnie do jego zainteresowań i potrzeb. Działania takie nie będą wywoływały dla Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
 9. Zgodnie z przepisami prawa i na zasadach tam określonych Użytkownik ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do Danych Użytkownika jego dotyczących, ich sprostowania, o ile są nieprawidłowe, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne. Nadto Użytkownik, na zasadach określonych odpowiednimi przepisami, ma prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia do innego administratora.
 10. Użytkownik, w przypadku gdy sądzi, że Sprzedawca przetwarzając dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Gdy podstawą do przetwarzania przez Sprzedawcę Danych Użytkownika jest wyłącznie zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać – w szczególności może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Rozdziale XIII. Biuletyn. Takie wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzaniem Danych Użytkownika dokonywanym na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 4) lit. a), wycofanie zgody może zostać dokonane przez usunięcie przez Użytkownika z jego komputera lub innego multimedialnego urządzenia o podobnym do komputera przeznaczeniu zapisanych tam plików Ciasteczek oraz taką zmianę ustawień przeglądarki, aby zapisywanie plików Ciasteczek nie było możliwe.
 13. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym – może zażądać od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Użytkownika. Żądanie to będzie równoznaczne z żądaniem zaprzestania przez Sprzedawcę świadczenia na rzecz Użytkownika usług oferowanych w Sklepie, w tym Usługi Prowadzenia Konta. Odpowiednie zastosowanie znajdą w takim przypadku postanowienia ust. 16 i 18-23 Rozdziału V. Usługa Prowadzenia Konta.
 14. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę tak długo, jak długo Sprzedawca realizuje zawartą z Użytkownikiem Umowę Sprzedaży lub świadczy na jego rzecz jedną z usług oferowanych w Sklepie, w szczególności tak długo, jak Użytkownik posiada w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 15. Po wykonaniu Umowy Sprzedaży lub zaprzestaniu przez Sprzedawcę świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w szczególności po wygaśnięciu umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Prowadzenia Konta, a także w innych przypadkach, gdy takie umowy nie były zawarte, Sprzedawca przetwarza Dane Użytkownika tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, w tym m.in.:
 • w celu wypełnienia ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego prowadzenia odpowiednich ewidencji dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • w celu odpowiedniego udokumentowania czynności Użytkownika lub Sprzedawcy, albo też zaniechania przez nich czynności, które powinni oni zgodnie z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem podjąć, co służyć ma w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia Sklepu i oferowanych w nim usług, w tym również w celu przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu przez Użytkowników,
 • w celu zbierania danych dla celów statystycznych i analitycznych, co ma służyć poprawieniu sposobu funkcjonowania Sklepu,
 1. Stan, o którym mowa w ust. 21, co do zasady, nie powinien trwać dłużej niż 10 lat od zaprzestania świadczenia usług lub wykonania umowy i po upływie tego okresu Sprzedawca winien trwale usunąć przetwarzane przez siebie Dane Użytkownika. Wyjątkowo dane te mogą być przetwarzane dłużej, ale tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Sprzedawca lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


ROZDZIAŁ III. CIASTECZKA I DANE STATYSTYCZNE

 1. W Sklepie wykorzystywane są Ciasteczka, które podczas przeglądania Sklepu lub korzystania z niego są wysyłane do komputera Użytkownika lub innego multimedialnego urządzenia Użytkownika o podobnym do komputera przeznaczeniu, tam zapisywane i przechowywane.
 2. W Ciasteczkach zapisywane są informacje, które są wykorzystywane:
 • w celu zapamiętywaniu informacji o sesji Użytkownika w Sklepie,
 • w celu zbierania danych dla celów statystycznych i analitycznych,
 • w celach marketingowych, w szczególności w celu prezentacji Użytkownikowi treści, w tym reklam, adekwatnie do jego zainteresowań i potrzeb,
 • w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz umożliwienia Użytkownikowi wygodniejszego, tj. sprawniejszego i szybszego, z niego korzystania.
 1. Użytkownik przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, z której korzysta na swoim komputerze lub innym multimedialnym urządzeniu o podobnym do komputera przeznaczeniu może ograniczyć lub wyłączyć dostęp Ciasteczek do swojego urządzenia. Szczegółowych informacji o możliwych sposobach obsługi Ciasteczek Użytkownik winien szukać w ustawieniach i instrukcji wykorzystywanego przez siebie oprogramowania, w szczególności przeglądarki.
 2. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu Ciasteczek, co do zasady nie powinno uniemożliwić przeglądania lub korzystania ze Sklepu. Użytkownik musi mieć jednak świadomość, że takie ograniczenie lub wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie Sklepu.
 3. Sprzedawca prowadzi Sklep z wykorzystaniem oprogramowania Shoper, którego dostawcą jest Dreamcommerce S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203. Polityka cookies odnosząca się do wszystkich stron internetowych i aplikacji należących do Dreamcommerce S.A. jest udostępniona pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci. Dodatkowe dane o tym, jakie informacje w Ciasteczkach zapisuje oprogramowanie Shoper zaprezentowane zostały pod adresem: https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie.
 4. Sprzedawca wykorzystuje programy, produkty i narzędzia udostępnione przez inne firmy, w tym m.in.:
  1. Google LLC i Google Ireland Limited, których zasady polityki prywatności udostępnione są na stronie: https://policies.google.com/. Na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl udostępniony jest opracowany przez Google dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.
  2. Facebook Inc. i Facebook Ireland Limited, których zasady polityki prywatności udostępnione są na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
  3. Twitter Inc., której zasady polityki prywatności udostępnione są na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

 

Tutaj znajdziesz Politykę prywatności sklepu internetowego Polska Rzecz w pliku zapisanym w formacie pdf.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl